Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

dreamerr
08:23
dreamerr
08:23
dreamerr
08:14
8214 b017 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaellko ellko

June 15 2015

16:25
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko
dreamerr
16:25
2153 6b61 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadestroyed destroyed
dreamerr
16:21

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viadestroyed destroyed
dreamerr
16:21
2879 360d
Reposted frommartynkowa martynkowa viadestroyed destroyed
dreamerr
16:20
7355 790d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatrue-love true-love
dreamerr
16:20
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatrue-love true-love
dreamerr
16:20
1883 eea1
Reposted frommiischa miischa viatrue-love true-love
16:19
dreamerr
16:19
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends viadestroyed destroyed
dreamerr
16:18
Nie wiem kim dla mnie będziesz, ale na razie jesteś tym, który sprawił, że moje dłonie wreszcie były ciepłe. 
— dziękuję.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viathefirstdrop thefirstdrop
16:18
16:17
dreamerr
16:16
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viazapominanie zapominanie

June 14 2015

dreamerr
12:32
Nikt mi tego nigdy nie powiedział.  Że to jest ważne, co ja czuję. Że mogę czuć.  Nikt mnie nigdy o to nie pytał. 
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromsanders sanders viamisiaczek95 misiaczek95

June 01 2015

dreamerr
21:56
5197 2ac8
Reposted fromnajmilej najmilej
dreamerr
21:55
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianajmilej najmilej
dreamerr
21:55
6550 170d
Reposted fromscorpix scorpix vianajmilej najmilej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl